REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W SŁAWNIE

 1. Hala widowiskowo-sportowa jest administrowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.
 2. Hala widowiskowo-sportowa otwarta jest:
  1. od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00-21.00,
  2. w soboty - w godz. 8.00-16.00 (jeżeli odbywają się imprezy sportowo-rekreacyjne),
  3. w niedziele - w czasie imprez sportowo-rekreacyjnych
 3. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 hala udostępniona jest nieodpłatnie przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie oraz innych placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Sławno.
 4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest grupom zorganizowanym i osobom fizycznym.
 5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą zarządzającego halą w oparciu o harmonogram.
 6. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 7. Zarządzający halą sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 8. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 9. Klucze do szatni pobiera się przed zajęciami i zdaje po ich zakończeniu. Klucze mogą pobierać: trener, opiekun grupy lub osoba upoważniona. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 100 zł.
 10. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu.
 11. Z hali sportowej korzystać mogą:
  1. grupy zorganizowana nie przekraczające 30 osób,
  2. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  3. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  4. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  5. osoby fizyczne,
  6. dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  7. kibice, wyłącznie, podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.
 12. Z zajęć w hali nie mogą korzystać osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających
  2. osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 13. Przebywającym na terenie hali nie wolno:
  1. palić papierosów, pić i wnosić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  2. wnosić na halę; broni, fajerwerków, materiałów pirotechnicznych,
  3. wnosić na halę; pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujacych
  4. wnosić na halę; butelek, puszek, kubków wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
  5. wnosić na halę drzewców do flag i transparentów,
  6. korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali,
  7. wieszać się na obręczach i konstrukcji do koszykówki,
  8. wprowadzać na halę zwierząt.
 14. Obowiązkiem osób korzystających z hali oraz prowadzących zajęcia jest:
  1. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
  2. pobierania kluczy i zamykania szatni,
  3. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
  4. pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  5. założenie właściwego obuwia sportowego - tzw. „halówki” z podeszwą jasną (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
  6. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  7. utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
  8. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
  9. po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy,
  10. opuszczenia pomieszczenia szatni do 15 minut po zakończonych zajęciach.
  11. nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć zobowiązani są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.
 15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 16. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na salę powinno odbywać się za jego zgodą i w jego obecności
 17. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z sali sportowej.
 18. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu zgodnie z Regulaminem obowiązującym w hali.
 19. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
 20. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 21. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 22. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 23. Zarządzający halą może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z sali sportowej.
 24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 25. Zarządzający i obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie sali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 26. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do zarządzającego halą.
 27. Zarządzający halą zastrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilno-prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszystkich wyrządzonych szkód w stosunku do osób, które te szkody spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.

 

Wynajmu hali widowiskowo-sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:

 1. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby wynajmującej,
  2. aktualny adres zamieszkania,
  3. numer dowodu osobistego,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. szczegółowy termin wynajmu; należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać będą się zajęcia oraz godziny tych zajęć,
  6. listę osób korzystających z zajęć.
 2. Kluby, placówki oświatowe, instytucje wynajmujący pomieszczenia sportowe powinni przedstawić następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej,
  2. pełna nazwę wynajmującego,
  3. adres,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. szczegółowy termin wynajmu; należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać będą się zajęcia oraz godziny tych zajęć,
  6. listę osób korzystających z zajęć.


Odpłatność za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej:

 1. Ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty przelewem na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji i okazuje uprawnionej osobie potwierdzony dowód wpłaty (przelew).
 2. Do korzystania z hali widowiskowo-sportowej uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.