DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zwaną dalej„ustawą o dostępności cyfrowej”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławie w Sławnie, zobowiązuje się zapewnić ustawową dostępność dla strony: http://osir.slawno.pl – aplikacji mobilnych OSIR nie posiada.

Data publikacji strony internetowej: - 10.01.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z  ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą o dostępności cyfrowej z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie pliki w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  3. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Spełnia częściowo wymogi WCAG 2.1

  1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  2. klawisz  Tab – umożliwia poruszanie się po kolejnych elementach strony
  3. brak pułapki na klawiaturę
  4. nagłówki i etykiety
  5. możliwość nawigacji

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – są to skany dokumentów.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z OSIR – pod nr telefonu: 59 810 75 65

adres e-mail osir.biuro@slawno.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia wobec OSIR z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Plac Sportowy jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy OSIR. Siedziba OSIR mieści się na piętrze, do którego prowadzą schody.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami  obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Dyrektor Jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w OSIR. W kontakcie takim osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie OSIR (np. e-mail, faks, telefon) na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia. Zgłoszenia można dokonać osobiście w godzinach pracy OSIR - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e -mail: osir.biuro@slawno.pl , za pośrednictwem faksu 59 810 75 65 . W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w OSIR nie musi być wcześniej uzgadniana. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.