REGULAMIN POKOI NOCLEGOWYCH PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Dyrekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój noclegowy wynajmowany jest na doby.  
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.    
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.  
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w portierni do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.  
 5. Ośrodek sportu i Rekreacji uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.  
 6. Pokoje noclegowe wynajmowane są zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do portierni, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.  
 7. Ośrodek Sportu i Rekreacji ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w  pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
    
 8. Ośrodek Sportu i Rekreacji ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 9. Gość powinien zawiadomić portiernię hali o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Odpowiedzialność Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w portierni.
 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi od pokoju i od boxu, a klucz w miarę możliwości pozostawić w portierni.
 14. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 16. W pokojach noclegowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju noclegowego. 
 18. Ośrodek Sportu i Rekreacji może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju noclegowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek Sportu i Rekreacji przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.