Regulamin

Strona głównaNasze obiektyStadion Miejski › Regulamin

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO


§ 1.  ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.


§ 2.  PRZEZNACZENIE

1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, zajęć wychowania fizycznego, zawodów lekkoatletycznych oraz imprez sportowo - rekreacyjnych.
2. Stadion nie jest powszechnie dostępny. 3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.


§ 3.  ZASADY PRZEBYWANIA NA STADIONIE

1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z wyposażenia stadionu mogą: osoby uczestniczące w zajęcia wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela, osoby wynajmujące stadion sportowy na podstawie umowy, osoby korzystające z treningów i dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych, dzieci znajdujące się na terenie obiektu muszą być pod stałą opieką osób dorosłych. osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Kartę wstępu lub dowód uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub policji.
2. Widzowie są zobowiązani zajmować miejsca na trybunach.
3. Osoby, które stwarzają ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion sportowy.
4. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa użytkownik stadionu.
5. Na stadionie można przebywać w godz. od 8.00 do 20.00.


§ 4.  KONTROLA WEJŚCIOWA

1. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej kartę wstępu lub swój dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia.
2. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób - również przy użyciu środków technicznych - w celem kontroli, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
3. Osoby, które nie posiadają karty wstępu i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.


§ 5.  ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.
2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz do zaleceń spikera stadionu.
3. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane, również w innych sektorach.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.


§ 6.  ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
a) broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
b) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
c) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
d) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki,
e) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
f) drzewców do flag i transparentów,
g) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
h) napojów alkoholowych,
2. Zakazuje się wprowadzania na stadion zwierząt.
3. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenie wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,
e) sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,
f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
h) spożywania alkoholu i palenia papierosów.


§ 7.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.
2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać właścicielowi stadionu.