Regulamin

Strona głównaNasze obiektySala Sportowa › Regulamin

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W SŁAWNIE

Regulamin Hali Sportowej w Sławnie, zwany dalej „regulaminem”.
określa zasady korzystania z Hali Sportowej położonej przy ul. Plac Sportowy.
1 Hala stanowi własność Gminy Miejskiej Sławno.
Administratorem Hali sportowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.


1.
 Hala otwarta jest:
a) od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00-22.00 
b) w soboty - w godz. 9.00-20.00 (jeżeli odbywają się imprezy sportowo-rekreacyjne), 
c) w niedzielę - w godz. przeprowadzania imprez sportowo-rekreacyjnych.

2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 hala udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów uczących się w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie oraz innych placówkach oświatowych na terenie miasta Sławno.

3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest grupom zorganizowanym i osobom fizycznym.

4. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą zarządzającego halą w oparciu o harmonogram.

5. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

6. Zarządzający halą sportową zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali oraz prawo do zmian harmonogramu wynajmu.

7. Z hali sportowej korzystać mogą: 
a) grupa zorganizowana nie przekraczające 30 osób, 
b) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 
c) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
d) zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
e) osoby fizyczne, 
f) dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 
g) kibice, wyłącznie, podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.

8. Z zajęć w hali nie mogą korzystać osoby: 
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających 
b) osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

9. Zabrania się wnoszenia do hali następujących przedmiotów: 
a) broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, 
b) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 
c) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału, 
d) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, 
e) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, 
f) drzewców do flag i transparentów, 
g) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym, 
h) napojów alkoholowych,

10. Przebywającym na terenie hali nie wolno: 
a) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, 
b) wchodzić na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe), 
c) rzucać wszelkimi przedmiotami, 
d) rozniecać ognia, 
e) korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali 
f) wprowadzać na halę zwierząt, 
g) sprzedawać towarów, rozdawać ulotek bez zezwolenia.

11. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest: 
a) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 
b) opuszczenie pomieszczenia szatni do 15 minut po zakończonych zajęciach, 
c) pobieranie kluczy i zamykania szatni, 
d) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 
e) założenie właściwego obuwia sportowego - tzw. „halówki” z podeszwą jasną (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.), 
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, 
g) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych, 
h) po zakończeniu zajęć, uporządkowanie sprzętu sportowego i zdanie kluczy, 
i) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,

11. Klucze do szatni pobiera się przed zajęciami i zdaje po ich zakończeniu. Klucze mogą pobierać: trener, opiekun grupy lub osoba upoważniona. Za zgubienie klucza pobierana opłata 50 zł.

12. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu zgodnie z Regulaminem obowiązującym w hali.

13. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z sali sportowej.

14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na salę powinno odbywać się za jego zgodą i w jego obecności.

15. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

16. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

19. Zarządzający halą może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z sali sportowej.

20. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu.

21. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

23. Zarządzający i obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie sali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do zarządzającego halą .

25. Administrator hali zastrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilno-prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszystkich wyrządzonych szkód w stosunku do osób, które te szkody spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.


Wynajmu hali widowiskowo-sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:

1. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane: 
a) imię i nazwisko osoby wynajmującej, 
b) aktualny adres zamieszkania, 
c) numer dowodu osobistego, 
d) numer telefonu kontaktowego, 
e) szczegółowy termin wynajmu; należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać będą się zajęcia oraz godziny tych zajęć, 
f) listę osób korzystających z zajęć.

2. Kluby, placówki oświatowe, instytucje wynajmujący pomieszczenia sportowe powinni przedstawić następujące dane: 
a) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, 
b) pełna nazwę wynajmującego, 
c) adres, 
d) numer telefonu kontaktowego, 
e) szczegółowy termin wynajmu; należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać będą się zajęcia oraz godziny tych zajęć, 
f) listę osób korzystających z zajęć.


Odpłatność za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej: 
1. Ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty przelewem na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji i okazuje uprawnionej osobie potwierdzony dowód wpłaty (przelew). 
2. Do korzystania z hali widowiskowo-sportowej uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.