REGULAMIN SIŁOWNI W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

1. Siłownia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, ćwiczeń ogólno-rozwojowych i zajęć sportowych z zakresu kulturystyki.

2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni ma obowiązek zgłosić się do pracownika hali w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.

3. Przed korzystaniem z siłowni należy dokładnie się zapoznać z regulaminem.

4. Osoby korzystające z siłowni oraz z jej pomieszczeń zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, przestrzegając tym samym jego wytycznych a także do kulturalnego zachowania się.

5. Uczestnikiem zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni może być młodzież od 16 roku życia, do 18 roku uczestnik wypełnia deklarację, którą podpisuje osobiście oraz dołącza zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię.

7. Na siłowni mogą minimalnie przebywać (ćwiczyć) dwie osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

8. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące i osoby z personelu hali.

9. Po przyjściu do hali widowiskowo-sportowej należy zameldować się w portierni i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście.

10.Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.

11. Odpowiedzialność Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w portierni.

12. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.

13. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych w szatni proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.

14. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

15. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).

16. Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

17. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

18. Ćwiczący powinien poinformować obsługę hali przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.

19. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

20. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę hali.

21. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt osobie upoważnionej.

23. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

24. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.

25. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).

26. Zakaz ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych.

27.W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.

28. Zakaz żucia gumy podczas ćwiczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

29. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe halowe, z jasna podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do hali.

30. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

31. W siłowni nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami. 32.Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub specjalnych gumach lub uchwytach.

33.Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek. 34.Nie wolno wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń.

35.Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk siedziskowych bądź leżących podczas odpoczynku.

36. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.

37. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów.

38. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztangą bądź hantlami o znacznym ciężarze wskazana jest asekuracja.

39. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

40. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.

41. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, niedopuszczalnych instrukcją ich obsługi wprowadzania zmian w korzystaniu z nich, i wprowadzania innych regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

42. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

43. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

44. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

45.Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni w winny ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

46. Za wszystkie rzeczy wartościowe pozostawione w siłowni nie ponosimy odpowiedzialności.

47. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem hali.

48. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych- nie ponosimy odpowiedzialności.

49. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach siłowych wraz z anulowaniem karnetu bez zwrotu gotówki.