Regulamin

Strona głównaNasze obiektyBoisko Orlik › Regulamin

regulamin-642.jpg

 

Regulamin kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, 
położonego w Sławnie przy ul. Kossaka 31

Regulamin kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” położonego w Sławnie przy ul. Kossaka 31 zwanego dalej „Orlik 2012” i obowiązuje na całym jego terenie.

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Orlik 2012 stanowi własność komunalną Gminy Miasto Sławno. 

2. Administratorem Orlika 2012 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie Plac Sportowy 1. 

3. Orlik 2012 jest obiektem użyteczności publicznej, służącym do przeprowadzania zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym prowadzenia rozgrywek sportowych. 

4. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.


ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, stosowania się do uwag trenera środowiskowego oraz osób dozorujących obiekt. 

2. Korzystanie z Orlika 2012 jest bezpłatne. 

3. Orlik 2012 jest powszechnie dostępny. 

4. Orlik 2012 czynny jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach ustalonych przez administratora. 

5. Orlik 2012 funkcjonuje w miesiącach marzec-listopad. 

6. W pierwszej kolejności Orlik 2012 udostępniany jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Sławnie oraz innych placówek oświatowych Gminy Miasto Sławno. 

7. W pozostałych godzinach Orlik 2012 udostępniany jest klubom sportowym, grupom zorganizowanym i osobom fizycznym. 

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u trenera środowiskowego, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych. 

9. Osoba odpowiedzialna w imieniu grupy korzystającej z boisk, obowiązana jest do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez trenera środowiskowego (zał. Nr 1)

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 
a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego, 
b) używania butów piłkarskich z korkami metalowymi i plastikowymi oraz kolców (zał. Nr 2)
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem, boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek, 
g) zaśmiecania, 
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
j) wprowadzania zwierząt, 
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

12. Z Orlika 2012 mogą korzystać następujące osoby: 
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
c) grupy zorganizowane nie przekraczające 20 osób, 
d) osoby fizyczne, w tym dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

13. Z Orlika 2012 nie mogą korzystać osoby: 
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających, 
b) z przeciwwskazaniami lekarskimi do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 

14. Trener środowiskowy, w zależności od sytuacji może: 
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 
c) nakazać opuszczenie terenu boiska, 
d) wezwać Policję. 

15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 

16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener środowiskowy. 

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. 

18. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. 

19. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.